Isikuandmete töötlemise kord

Isikuandmete töötlemise kord

1. Üldsätted

1.1. Vastutav andmetöötleja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses on Kuukuup OÜ (reg nr 14450770, edaspidi Kuukuup), asukohaga Metsa 4 Tabasalu Harjumaa.

1.2. Kuukuup juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

1.3. Isikuandmeteks loetakse kõiki registreerumisel edastatud andmeid (ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (e-post ja telefon)).

1.4. Andmesubjektiks on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.5. Kuukuup töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus ja teavitab andmesubjekti isikuandmete töötlemise tingimustest.

1.6. Kuukuup ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad õigusaktid või on selleks olemas nõusolek. Kuukuup võib isikuandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnerit, kes töötleb isikuandmeid lepingus kokkulepitud tingimustel ja ulatuses (volitatud töötleja).

2. Foto-, audio- ja videomaterjal

2.1. Kuukuup jäädvustab foto-, audio- ja videomaterjalidel koolitusi ja kursuseid.

2.2. Kuukuup on foto-, audio- ja videomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku kujutis, hääl jm.) vastutav töötleja.

2.3. Avalikus kohas nõuetekohaselt jäädvustatud heli- või pildimaterjali võib Kuukuup ilma isiku nõusolekut küsimata kasutada infokandjatel avalikustamiseks.

3. Andmesubjekti õigused

3.1. Andmesubjektil on õigus:

3.1.1. saada teavet, milliseid tema isikuandmeid Kuukuup töötleb ja tutvuda kogutud isikuandmetega. Samuti saada teavet selle kohta, kui kaua Kuukuup andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid või teiste isikute privaatsuse tagamiseks seatud õigused;

3.1.2. nõuda, et Kuukuup kustutaks isikuandmed, mille töötlemiseks puudub õiguslik alus (sh. nõusoleku tagasivõtmine);

3.1.3. nõuda puudulike või ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi;

4. Turvameetmed

4.1. Kuukuup tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse ning kaitseb kogutud isikuandmeid lubamatu ja eesmärgita kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

4.2. Isikuandmetele on juurdepääs isikutel, kes vajavad neid andmeid oma tööülesannete täitmiseks.

5. Isikuandmete avalikustamise põhimõtted

5.1. Isikuandmed on mõeldud ettevõttesiseseks kasutamiseks.

5.2. Kuukuup ei avalikusta isikuandmeid, kui seda ei kohusta õigusakt.

6. Andmete säilitamine

6.1. Kuukuup ei kasuta ega säilita isikuandmeid kauem, kui on vajalik õigusaktist tuleneva ülesande täitmiseks või lepingu täitmiseks.