Huviringides osalemise tingimused

Huviringides osalemise tingimused

Huviringe korraldab Kuukuup OÜ (reg nr 14450770, edaspidi Kuukuup), asukohaga Metsa 4 Tabasalu Harjumaa. Registreerimine huviringi annab kinnituse, et osaleja on tutvunud ja nõus alljärgnevate tingimustega.

1. Teenuse osutamise tingimused

1.1. Huviringis osalejale võimaldatakse osaleda Kuukuup korraldatavas huvitegevuses ja kasutada huviringis osalemiseks vajalikke vahendeid.

1.2. Kuukuup on kohustatud osutama huviringide läbiviimise perioodil robootika- ja programmeerimisalast huvitegevust.

1.3. Huviringi ühe tunni kestvus on 45 minutit.

1.4. Huviringide tegevus toimub perioodil 1. september kuni 31. mai.

1.5. Huviringide toimumise täpsed asukohad ja ajad on kirjeldatud kool.digipurk.ee lehel.

2. Osalustasu

2.1. Osalustasu on tasu huviringis osalemise eest.

2.2. Huviringi osalustasu suurus on kirjeldatud kool.digipurk.ee lehel.

2.3. Osalustasu peab olema tasutud huviringis osalemise kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks. Osalustasu maksmine toimub ülekandega Kuukuubi arvelduskontole. Info selle kohta saadetakse osaleja e-posti aadressile.

2.4. Osaleja puudumisel rahalist tasaarveldust puudutud tundide eest ei tehta.

2.5. Erandina arvestatakse rohkem kui kahest tunnist toimuvaid puudumisi tervislikel põhjustel, millest lapsevanem on teada andnud e-posti aadressile info@digipurk.ee.

2.6. Huviringi tunni ärajäämisel juhendaja puudumise või mõne muu korraldusliku põhjuse tõttu, tehakse tund järele. Sobiva võimaluse puudumisel rakendub rahaline tasaarveldus.

3. Kuukuubi õigused ja kohustused

3.1. Kuukuubil on õigus osaleja huviringist välja arvata kui:

3.1.1. osalustasu maksmisega on viivitatud rohkem kui üks kuu arvates osalustasu maksmise tähtpäevast ega ole selle kohta esitatud avaldust osalustasu maksmise tähtaja pikendamiseks.

3.1.2. rikutakse korduvalt punkte 4.4, 4.5 ja 4.6.

3.2. Kuukuup on kohustatud osutama huvitegevust vastavalt huvitegevuse graafikule, mis on toodud kool.digipurk.ee lehel.

4. Osaleja õigused ja kohustused

4.1. Osalejal on kohustus tasuda õigeaegselt osalustasu.

4.2. Osalejal on õigus anda teada huviringis osalemise lõpetamisest vähemalt 30 päeva ette.

4.3. Huviringis osalejal on õigus kasutada huviringis olevaid vahendeid.

4.4. Huviringis osalejal on kohustus suhtuda ringitöösse kohusetundlikult, osaleda tunnis aktiivselt, arvestada teiste osalejatega ja olla valmis koostööks.

4.5. Kasutada õppevahendeid heaperemehelikult, vastavalt nende otstarbele. 

4.6. Järgida käitumise head tava teiste huviringis osalejate ja juhendajate suhtes.

5. Lõppsätted

5.1. Huvitegevuse korraldamise kokkulepe Kuukuubi ja osaleja vahel jõustub osaleja huviringi registreerimise kuupäevast ja kehtib huviringi läbiviimise perioodi lõpuni (punktis 1.4).

5.2. Huvitegevusega seotud kokkulepe loetakse lõpetatuks kas osaleja kirjaliku etteteatamise korral 30 päeva ette või Kuukuubi vastavasisulise kirjaliku teate alusel vastavalt punktides 3.1 ja 4.2 kirjeldatud juhtudel.

5.3. Pooled lahendavad kokkuleppest tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus.

5.4. Isikuandmete töötlemise kord on kirjeldatud kool.digipurk.ee lehel.